Year To Date Points

TNT YTD 6-26-23 (1)
TNT YTD 6-26-23 (2)
TNT YTD 6-26-23 (3)

May 9th - Princeton - Open

Tnt 5-9-23 (1)
Tnt 5-9-23 (2)

May 23rd - Princeton

Tnt 5-23

June 6th - Princeton

Tnt 6-6

June 20th - Princeton

TNT 6-20 (1)
TNT 6-20 (2)

July 18th - Princeton

Tnt July 18th

August 1st - Princeton

TNT 8-1-23

August 15th - Princeton

tnt 8-20-23

August 29th - Princeton